Základné školy
Program žiakov základných škôl je rozdelený do troch na seba nadväzujúcich častí.

Ponuka pre mladších žiakov ZŠ

HVIEZDNA SÁLA
Pre žiakov 1. až 5. ročníkov sú to vo hviezdnej sále hlavne programy rozvíjajúce aktuálne školské učivo:

MARTIN A HVIEZDA (22 min.)
Rozprávanie o chlapcovi Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa k tej najkrajšej hviezde na oblohe. Či sa mu to podarí a čo všetko na svojej ceste objaví, vyrozpráva príbeh venovaný všetkým prváčikom.

PRVÉ KROKY NA OBLOHE (23 min.)
Spolu s postavičkou Mirka Vesmírka sa pod kupolou planetária zahľadíme na hviezdami posiatu nočnú oblohu. Mirko prevedie deti základmi pozorovania pozemskej oblohy a tiež zaujímavým spôsobom predstaví najznámejšie telesá slnečnej sústavy a ich pohyb na oblohe. Program je venovaný žiakom 2. a 3. ročníka ako prvé zoznámenie sa s pozemskou oblohou.

UKÁŽKA Z PROGRAMU

UFFOVE DOBRODRUŽSTVÁ NA MARSE (33 min.)
Návšteva z ďalekého vesmíru - cestovateľ Uff stroskotá na Marse. Počas čakania na pomoc zo svojej materskej planéty má dostatok času na prehliadku nočnej oblohy a telies našej slnečnej sústavy. Najviac však jeho pozornosť zaujíma Zem a život na nej... Program určený štvrtákom približuje slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy.

UKÁŽKA Z PROGRAMU

NA MESIAC A EŠTE ĎALEJ... (42 min.)
Program určený žiakom 5. a 6. ročníkov na úvod poskytuje pohľad na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí potom ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.

UFO SÁLA
Druhá časť vašej návštevy pokračuje asi 30 minútovým pobytom v UFO sále. Tu lektori žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetľujú detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave. Veľký priestor je venovaný aj zvedavým otázkam z oblasti astronómie a kozmonautiky a spoločným hľadaním odpovedí na ne.


POZOROVATEĽŇA
Tretím bodom programu a akýmsi vyvrcholením návštevy žiakov je potom pobyt v pozorovateľni, kde sa v prípade priaznivého počasia uskutoční pozorovanie Slnka spojené s výkladom našich odborných pracovníkov.

 

Ponuka pre starších žiakov ZŠ

Pre žiakov 6. ročníka a starších je náplň vašej návštevy štandardná, ale vy máte možnosť si ju pri objednávaní exkurzie obmeniť podľa aktuálnej ponuky programov a prednášok.

HVIEZDNA SÁLA
Vo hviezdnej sále sú to nasledovné programy:

UNIVERSUM (33 min.)
Program Universum žiakov zoznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.

AKTUÁLNA OBLOHA (30 min.)
Nezapadajúce a zvieratníkové súhvezdia, jarná, letná, jesenná a zimná obloha. Sprievodca súhvezdiami prostredníctvom demonštračného výkladu nášho odborného pracovníka vám priblíži oblohu konkrétneho ročného obdobia, najjasnejšie hviezdy, súhvezdia, objekty a polohu planét na nej. Program si je možné vyžiadať aj v skrátenej verzii po skončení štandardného programu v planetáriu.

ZA SLNKOM PIATICH KONTINENTOV (28 min.)
Po vysvetlení najdôležitejších pojmov ako sú nebeský rovník, ekliptika alebo zenit, sa vydáme, vďaka možnostiam prístroja planetária, na cestu do rôznych končín Zeme. Prakticky si ukážeme výšku Slnka v priebehu roka v rôznych častiach Zeme. Od severného pólu, kde si vysvetlíme príčinu vzniku polárnej noci a dňa, prejdeme cez rovníkové oblasti a južnou pologuľou na južný pól. Program priblíži divákovi zákonitosti pohľadu z povrchu zemského telesa na nebeskú sféru a pomôže získať podrobnejšiu predstavu o zmene polohy Slnka s meniacou sa zemepisnou šírkou.


PREDNÁŠKOVÁ SÁLA
Program pokračuje v prednáškovej sále tematickým videofilmom alebo odbornou prednáškou podľa vášho výberu z našej bohatej ponuky:

Videofilmy
SLNEČNÁ SÚSTAVA (26 min.) Krátky dokumentárny film z dielne Hvezdárne a planetária v Hradci Králové približujúci náš planetárny systém. Film poskytne pohľad na minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť slnečnej sústavy. Prehľadne rozdelí telesá v nej a diváka oboznámi s podrobnými informáciami o Slnku, planétach a ostatných telesách slnečnej sústavy.

Odborné prednášky

SLNEČNÁ SÚSTAVA
Prednáška sa skladá z dvoch hlavných častí:
1/ vývoj slnečnej sústavy - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po zánik Slnka;
2/ opis slnečnej sústavy - obsahuje základné a najzaujímavejšie informácie o jednotlivých telesách slnečnej sústavy.

SLNKO
Prednáška sa skladá z nasledovných častí:
1/ opis Slnka – základné charakteristiky (stavba, zloženie, teplota, hustota), čo môžeme na Slnku pozorovať, slnečný cyklus;
2/ život Slnka - rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po jeho zánik.

HVIEZDY
Prednáška rozpráva o živote hviezd v závislosti od ich počiatočnej hmotnosti; ako pompézne hviezdy zanikajú; ako sú rozložené na oblohe a v skutočnosti; prečo vytvárajú väčšie či menšie skupiny.

GALAXIA
Prednáška informuje o našom hviezdnom ostrove (v ktorom je Slnko len jednou z miliárd hviezd), aké hviezdy sa nachádzajú v jeho jednotlivých častiach, ako sa zoskupujú, pohybujú a podľa čoho ich rozdeľujeme.

GALAXIE
Ťažiskom prednášky sú hlavne dve témy:
1/ klasifikácia galaxií podľa tvaru – špirálové, eliptické, šošovkové, nepravidelné, pekuliárne;
2/ zoskupovanie galaxií od najmenších skupín až po kozmické steny galaxií.

SÚHVEZDIA A ICH CESTA NA OBLOHU
Obdivovať súhvezdia nad našimi hlavami môžeme počas každej z jasných nocí. O ich príbehoch, o tom ako sa na oblohu dostali, prečo sú ich názvy také aké sú, a ktoré z nich zapadli prachom v rieke času sa môžete dozvedieť z tejto prednášky.

MAXIMILIÁN HELL A JEHO ŽIVOT
Životný príbeh a odkaz jedného z najvýznamnejších astronómov narodených na našom území, riaditeľa Univerzitnej hvezdárne vo Viedni a významnej osobnosti vedy 18. storočia - Maximiliána Hella.

ČAS A JEHO MERANIE
Prednáška sleduje vývoj časomerných prístrojov s dôrazom na cyklické astronomické deje.

3D MARS
Prezentácia planéty Mars. Rozprávanie je zložené z dvoch celkov:
1/ základné fakty o planéte, historický a súčasný výskum planéty, fenomén Marťania;
2/ trojrozmerný pohľad na povrch Marsu pomocou špeciálnych okuliarov.

DRUŽICOVÉ NAVIGAČNÉ SYSTÉMY
Náhľad do systému a využitie družicových polohových systémov GPS a Glonass.

EXOPLANÉTY
Rozprávanie o extrasolárnych planétach – telesách obiehajúcich okolo iných hviezd.

KOZMICKÉ POČASIE
Prednáška o súčasnej populárnej téme – vplyvy blízkeho kozmického okolia na planétu Zem, dopady na zemské klímu, vzťahy Slnko - Zem.

OBJEKTY ASTRONOMICKEJ FOTOGRAFIE
Rozprávanie o tom, čo všetko a akým spôsobom sa dá zachytiť fotografickými prístrojmi na oblohe.


POZOROVATEĽŇA
Záverečná časť programu prebieha v pozorovateľni, kde je možné v prípade priaznivého počasia prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať Slnko. Pozorovanie je spojené s výkladom našich odborných pracovníkov.