MO SZA
Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov (predtým Slovenského zväzu astronómov amatérov) v Žiari nad Hronom píše vyše 35 ročnú históriu. Cesta k založeniu miestnej organizácie však bola dlhá a zložitá.
V 60-tych rokoch pôsobil na gymnáziu v Žiari nad Hronom profesor Barbier, ktorý v ZK ROH organizoval tzv. Ľudovú univerzitu na tému „Poznaj vesmír“, nakoľko medzi mládežou bola po 12. apríli 1961 táto téma aktuálna. Bolo prednesených množstvo prednášok, pričom sa ich zúčastňovali aj lektori zo zahraničia, prevažne zo ZSSR (Mivzojan akadémia Arménska, Volejnikov – profesor z univerzity v Moskve).

Pre vznik astronomického krúžku pri ZK ROH ZSNP má veľkú zásluhu Štefan Kochan, Ján Lačný a hlavne RNDr. Elemír Csere, ktorý presvedčil tajomníka ZK ROH o finančnú pomoc a priestorové vybavenie. Krúžok vznikol 8. januára 1963. O desať rokov neskôr vznikla Okresná hvezdáreň, ktorá naďalej podporovala činnosť astronómov amatérov. Vyvrcholením amatérskej astronómie bolo založenie Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Žiari nad Hronom.
 

3. novembra 1982 sa konala ustanovujúca členská schôdza MO SZAA a bol odhlasovaný výbor v nasledovnom zložení:

predseda: Pavol Orolín
tajomník: Melánia Príhodová
hospodár: Ján Wolf

Činnosť MO SZA sa sústredí(la) predovšetkým na:

kultúrno - výchovnú a vzdelávaciu činnosť

- prednášky, besedy
- čitateľské súťaže
- tematické popoludnia
- vzdelávacie semináre
- spolupráca s astronomickými krúžkami v regióne

odborno – pozorovateľskú činnosť
 
- pozorovanie Slnka
- pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom
- pozorovanie astronomických úkazov
- meteorologické pozorovania
- registrácia atmosférických porúch
- brúsenie a konštrukcia ďalekohľadov
- meranie slnečného svitu
- výroba slnečných hodín
- meteorologické pozorovania

publikačnú činnosť

- návody na pozorovanie
- návody na zhotovenie ďalekohľadov
- pomoc študentom v rámci SOČ

Za 35 rokov existencie MO sa vystriedalo niekoľko členov a funkcionárov. Najväčšiu stopu zanechali: Pavol Orolín, Ján Wolf, Melánia Príhodová, Ing. Ján Kačala, Magdaléna Krajčová - Lehocká, Ing.Gabriela Wágnerová, Ján Lačný, Bohuš Príhoda a ďalší...

Vďaka za odbornú a technickú pomoc patrí:

RNDr. Pavlovi Rapavému - riaditeľovi hvezdárne v Rimavskej Sobote
RNDr. Danielovi Očenášovi – riaditeľovi hvezdárne v Banskej Bystrici
Mgr. Marike Gallovej – odbornej pracovníčke Hvezdárne v Banskej Bystrici
Mgr. Jaroslavovi Váňovi - odbornému pracovníkovi Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom
Vladimírovi Mešterovi – riaditeľovi hvezdárne v Partizánskom
Štefanovi Kochanovi, Jánovi Lačnému, Ing. Jánovi Kačalovi a mnohým ďalším...

Dňa 31. decembra 2006 nás náhle tragicky opustila naša tajomníčka Melánia Príhodová vo veku 47 rokov. Výbor i celá členská základňa smúti, no život ide ďalej. Bol zvolený nový výbor pre nastávajúce obdobie v zložení:

predseda: Pavol Orolín
tajomník: Matej Korec
hospodár: Igor Trčka

Ostáva len popriať výboru i členom MO SZA mnoho zdaru v ich statočnej práci.

 

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk