REGISTER DOKUMENTOV A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ADRESA NA PRIJÍMANIE ZÁSIELOK

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
Dukelských hrdinov 1298/21/A
965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny podateľne: v pracovných dňoch 8:00 - 15:00 h

Elektronická adresa podateľne: info@planetarium.sk

Prijímané dátové formáty - *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.odf, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.xml, *.jpg, *.png, *.wav, *.mp3, *.mpeg-2, *.mpeg-4, *.avi

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Archív registra dokumentov

Centrálny register dokumentov

Centrálny register zmlúv

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:   Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom   
                                                                         
Sídlo:  
Dukelských hrdinov 1298/21/A, 965 01 Žiar nad Hronom
     
IČO:     35 98 74 05

Štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Dobrovodský - riaditeľ KHaP MH, t. 045 670 0801, riaditel@planetarium.sk 
Kontaktná osoba:  
Mgr. Valentín Korinek - vedúci ÚŠČ, t. 045 670 0806, korinek@planetarium.sk   

KHaP MH v Žiari nad Hronom vykonáva verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálnym príkazom upravujúcim postupy a procesy pri zadávaní zákaziek pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Účelom Internej smernice, ktorú
KHaP MH v Žiari nad Hronom vypracovala, je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek v podmienkach KHaP MH. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek a stanovuje kompetencie a povinnosti organizácie na úseku verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ – KHaP MH v Žiari nad Hronom je povinný podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle citovaného zákona zverejňovať informácie v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

ZVEREJNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
 AKTUÁLNY POČET ZVEREJNENÝCH VÝZIEV: 0
 

 Etický kódex verejného obstarávania

 

Súhrnné správy verejného obstarávateľa

   I.Q.  II.Q.  III.Q.  IV.Q.
Súhrnné správy VO - rok 2013   II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2014 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2015 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2016 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2017 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2018 I.Q. II.Q. III.Q.  IV.Q   eIV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2019 §10  §117  §10  §117  §10  §117   §10  §117
         
Súhrnné správy VO - rok 2020 §10  §117 §10  §111   §10  §10  §117
         
Súhrnné správy VO - rok 2021 I.Q. §10  §10  §111  §117  §10 §117
         
Súhrnné správy VO - rok 2022 1/2022   2/2022  §10  §117  
         
Súhrnné správy VO - rok 2023 1/2023    2/2023  

 

VYHODNOTENIE UPLYNULÝCH ROKOV

     
Záverečné vyhodnotenie roka 2015   2015  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2016   2016  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2017   2017  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2018   2018  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2019   2019  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2020   2020  
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2021   2021 2021 prílohy
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2022   2022 2022 prílohy
     
Záverečné vyhodnotenie roka 2023   2023 2023 prílohy

 

PLÁNY ČINNOSTI

   
Plán činnosti organizácie na rok 2022  
   
Plán činnosti organizácie na rok 2023  
   
Plán činnosti organizácie na rok 2024  

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Predmetné práva spojené s ochranou osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A, 965 01 Žiar nad Hronom alebo elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@planetarium.sk.

 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY PRI KHaP MH

Kolektívna zmluva 2024

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk