NÁVŠTEVNÝ PORIADOK


Návštevný poriadok Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

 

Vážení návštevníci,

sme  radi,  že  ste  sa  rozhodli  pre  návštevu  nášho  zariadenia.  Aby  sme  mohli  za  rovnakých  podmienok prijať aj ďalšie návštevy, je potrebné riadiť sa týmto návštevným poriadkom, ktorý umožní aj Vám stráviť v našom zariadení čas príjemne a podľa vašich očakávaní.

1. Pokyny pre hromadné vstupy školských exkurzií s neplnoletými osobami a pedagogickým dozorom

a/   Optimálny čas príchodu  exkurzie je 15 minút pred dohodnutým začiatkom programu.  Umožní to Vám a ostatným návštevníkom, ktorí sa nachádzajú v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána  Hella  v Žiari  nad Hronom  (ďalej  KHaP)  pokojný  a súvislý  priebeh  programu. V prípade,  že  nemôžete  z objektívnych  príčin  dodržať  príchod  k začiatku  programu  a budete meškať viac ako 15 minút, oznámte nám to, prosím,  na telefónnom čísle 045/6700 888

b/   Pri organizovaných školských exkurziách neplatí vstupné pedagogický dozor resp. dospelá osoba sprevádzajúca exkurziu a to tak, že na každých 10 žiakov v skupine vzniká nárok na 1 dospelého. Dospelé osoby nad tento limit platia vstupné v hodnote vstupného žiakov v skupine

c/   Trvanie  odborného  programu  exkurzie  je prispôsobené  vekovej  skupine  návštevníkov,  spravidla sú  to  dve hodiny  u  žiakov  MŠ  jedna  hodina.  O  konkrétnej  dĺžke  programu  sa  dozviete  pri objednávaní návštevy KHaP. Do doby programu nie je započítaný čas vyhradený na manipuláciu s vecami v šatni, použitie sociálnych zariadení, nákup metodického materiálu a pod.

d/   Pri  vstupe  do  priestorov  KHaP  pedagogický  dozor vykoná  opatrenia,  aby  miera  vzájomnej komunikácie účastníkov exkurzie neprevyšovala prijateľnú hlučnosť, ktorá by narušovala priebeh programu  ostatných návštevníkov,  rovnako  vyzve  na  to,  aby  mali  návštevníci  počas  programu vypnuté mobilné telefóny

e/   Vo    vstupných    priestoroch    sa    nachádza    šatňa    a sociálne    zariadenie    pre    návštevníkov.  Sú  tu  aj návleky  na  obuv,  ktoré  je  z  dôvodu  zníženia  prašnosti  a  tým  šetrenia  našich  prístrojov potrebné použiť (platíto aj pre pedagogický dozor)

f/   Počas  celého  trvania  školskej  exkurzie  je  nevyhnutné, aby  bol  pedagogický  dozor  v jednotlivých sálach, pozorovateľni a ostatných priestoroch KHaP prítomný pri svojich žiakoch

g/   Počas  celej  Vašej  návštevy  je  Vám  k dispozícii  niektorý  zo  zamestnancov  KHaP,  odborný pracovník  –demonštrátor  planetária,  pozorovateľ  alebo  iný  pracovník,  ktorý  vedie  odbornú časťexkurzie, predáva metodický materiál, resp. udeľuje pokyny pre bezpečný pobyt návštevníkov

h/   V budove  KHaP  platí  zákaz  konzumácie  jedla.  Konzumácia  nápojov  je  možná  iba  v krátkych prestávkach medzi jednotlivými bodmi programu a len mimo priestoru jednotlivých sál

i/    V priebehu projekcie vo Hviezdnej sále je zakázané používať fotoaparáty, mobilné telefóny  a iné zariadenia vyžarujúce  svetlo.  Akékoľvek  svetlo  totiž  negatívne  zasahuje  do  priebehu  programu a tak  obťažuje  pri  projekciiostatných  návštevníkov.  Ak  by  napriek  upozorneniu  pokračovalo rušenie  projekcie  svetlom,  je demonštrátor  planetária  oprávnený  požiadať  pedagogický  dozor o vyvedenie porušovateľa z Hviezdnej sály

j/    V krajnom prípade opakovaného porušovania zásad odseku i/ alebo iného závažného správania sa návštevníkov nezvládnuté  pedagogickým  dozorom,  ktoré  odborný  pracovník  KHaP  posúdi  ako ohrozenie bezpečnosti návštevníkov alebo majetku KHaP, môže tento exkurziu predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného

k/   Ak   by   nastali   akútne   zdravotné ťažkosti   niektorého   z   návštevníkov   (nevoľnosť,   závrat...), pedagogický dozor  spolu  s  odborným  pracovníkom  okamžite  poskytnú  postihnutému  primeranú pomoc.   Ak   to stav   postihnutého   dovoľuje,   vyvedú   návštevníka   zo   sály či   pozorovateľne a zabezpečia prítomnosť iného pracovníka KHaP, ktorý poskytne ďalšiu súčinnosť

V Žiari nad Hronom 31. januára 2014 

 

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky


Počasie u nás:
15 °C