NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Návštevný poriadok Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

 

Vážení návštevníci,

v záujme plynulého chodu prevádzky a bezpečného pobytu návštevníkov v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom (ďalej KHaP) vás žiadame o dodržiavanie pokynov Návštevného poriadku Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom (ďalej Návštevného poriadku). Návštevník vstupom do priestorov KHaP súhlasí s dodržiavaním Návštevného poriadku.


I.  Všeobecné pokyny:

 1. Za priestory KHaP sú považované všetky sály (Hviezdna sála, Prednášková sála, Ufo sála a Sci-fi sála) a ostatné priestory určené pre pobyt návštevníkov vrátane pozorovateľne a pozorovacích terás;
 2. Do priestorov KHaP nie je možný vstup osôb pod zjavným vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok;
 3. Do priestorov KHaP je zakázané vnášať zbrane, výbušniny a zábavnú pyrotechniku a akékoľvek ostré či inak nebezpečné predmety;
 4. V priestoroch a bezprostrednej blízkosti budovy KHaP je zakázané fajčiť. Fajčením sa rozumie aj používanie elektronickej cigarety, vaporizéra, vrátane akýchkoľvek bezdymových elektronických zariadení;
 5. Vstup na prízemie a 1. poschodie budovy je bezbariérový. Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie môžu využiť pre presuny do sál výťah a toalety prispôsobené ich potrebám. Po vstupe do KHaP ohlásia svoju požiadavku pri platení vstupného, prípadne ju avizujú pri objednaní termínu exkurzie. Vstup do pozorovateľne a k terasám je možný len po schodoch. Požiadavku na bezbariérové pozorovanie astronomickou technikou v exteriéri je potrebné avizovať najmenej tri pracovné dni pred vašou návštevou;
 6. Do priestorov KHaP je zakázané vstupovať so zvieratami s výnimkou psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktorý možno preukázať príslušným preukazom a známkou;
 7. Návštevníci sú povinní počas pobytu v priestoroch pohybovať sa podľa pokynov zamestnancov KHaP, svojím zovňajškom a správaním nevzbudzovať u ostatných návštevníkov pohoršenie, udržiavať poriadok a dodržiavať bezpečnostné, požiarne a hygienické zásady;
 8. Od návštevníka, ktorý spôsobí závažné poškodenie zariadenia priestorov alebo ich znečistenie, môže KHaP požadovať náhradu škody;
 9. Dodržiavanie Návštevného poriadku kontrolujú a vyhodnocujú zamestnanci poverení sprevádzaním návštevníkov, ktorí majú právo návštevníka, ktorý ho porušuje upozorniť a prípadne aj vykázať z priestorov KHaP bez nároku na vrátenie vstupného;
 10. Návštevník alebo jeho zákonný zástupca zaplatením vstupného, vykonaním rezervácie alebo objednaním exkurzie súhlasí s tým, že KHaP pre potreby evidencie objednávok exkurzií, rezervácie miest návštevníkov vyhlásených podujatí a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci v nevyhnutnej miere zhromažďuje, uchováva a likviduje niektoré vybrané osobné údaje návštevníkov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších noviel;
 11. Vo vstupných priestoroch sa nachádza pokladňa s predajom metodického materiálu, toalety a šatne určené pre návštevníkov, kde je možné tiež odložiť objemnú batožinu, detské kočiare a podobné predmety, ktoré nemožno vnášať do sál KHaP;
 12. Vo všetkých sálach KHaP ako aj na terasách a v pozorovateľni je konzumácia jedla zakázaná. Povolená je konzumácia nápojov výhradne z uzatvárateľných nerozbitných nádob;
 13. Akékoľvek zaznamenávanie autorských diel uvádzaných v KHaP je prísne zakázané. Používanie spotrebnej elektroniky alebo akýchkoľvek iných predmetov, ktoré svetlom či zvukom narúšajú projekciu alebo inú prezentáciu v sálach alebo pozorovanie astronomickou technikou a obťažujú ostatných návštevníkov je prísne zakázané;
 14. Úraz alebo zdravotné ťažkosti niektorého z návštevníkov čo najskôr oznámte zamestnancovi KHaP, ktorý zabezpečí prvú pomoc alebo privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. Za úrazy a zdravotné ťažkosti, ktoré si návštevník spôsobí sám neopatrnosťou, nedbanlivosťou alebo porušením Návštevného poriadku KHaP nenesie zodpovednosť.

 
II.  Osobitné pokyny pre návštevníkov zverejnenom podujatí:

 1. Za zverejnené podujatie sa považuje také, ktorého termín konania je oznámený na webovom sídle KHaP planetarium.sk, alebo na destinačnom portáli Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja https://www.zahoramizadolami.sk/, prostredníctvom sociálnych sietí a ostatných hromadných oznamovacích prostriedkov, koná sa v určený deň a so začiatkom v stanovený čas s vopred definovaným obsahovým zameraním, vekovým odporúčaním a oznámenou kapacitou miest pre návštevníkov;
 2. Vstup na podujatie je možný zakúpením si vstupenky najneskôr 10 minút pred začiatkom vyhláseného podujatia do vyčerpania oznámenej kapacity počtu návštevníkov platbou v hotovosti, bezhotovostne (platobná karta a pod.) prostredníctvom POS terminálu, prípadne darčekovým poukazom vydaným alebo autorizovaným KHaP. Hodnota vstupného sa riadi Cenníkom vstupného KHaP zverejneným na webovom sídle KHaP a vo vstupných priestoroch. Vstupné na podujatia oznámené prostredníctvom destinačného portálu https://www.zahoramizadolami.sk/ je možné uhradiť bezhotovostne s pomocou platobných prostriedkov sprístupnených priamo na uvedenom portáli podľa na ňom uvedeného cenníka, čím automaticky vzniká i rezervácia miesta. Nárok na zľavy zo vstupného je potrebné preukázať príslušným preukazom (preukaz ŤZP, ŤZP-S, ISIC, občiansky preukaz, preukaz organizácie, v ktorej členstvo oprávňuje k voľnému vstupu). Vstupenku si návštevník ponecháva počas celého podujatia pre prípadnú kontrolu;
 3. Na vybrané vyhlásené podujatie si môže návštevník rezervovať miesto prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle KHaP zadaním e-mailovej adresy a požadovaného počtu miest na lište pri konkrétnom podujatí. Maximálny počet miest na jednu rezerváciu je šesť. KHaP si vyhradzuje právo zrušiť vykonané rezervácie, ak ich vyhodnotí ako špekulatívne, neúčelné, a tým brániace v rezervovaní miest ostatným návštevníkom. Návštevník, ktorý si chce rezervovať miesto na vybrané podujatie a nemôže tak urobiť priamo v rezervačnom systéme, môže požiadať o rezerváciu telefonicky v pracovných dňoch medzi 8.00 - 15.00 hod. na tel.: 045/6700 888. O úspešnom vykonaní rezervácie bude jej zadávateľ informovaný potvrdzovacím e-mailom, ktorý obsahuje kód rezervácie. V prípade, že ho nenachádza v doručenej pošte, prosíme o kontrolu priečinku spamu. Zrušenie rezervácie možno uskutočniť zaslaním e-mailu s uvedením termínu podujatia a kódom rezervácie na adresu info@planetarium.sk, prípadne telefonicky. Pred zakúpením vstupenky na vybrané podujatie oznámi návštevník predávajúcemu kód rezervácie, ktorý obdržal v potvrdzovacom e-maile alebo mu bol oznámený pri telefonickej rezervácii;
 4. Pri návšteve podujatia s maloletým návštevníkom vás žiadame o zohľadnenie vekového odporúčania a zároveň prosíme, v prípade pretrvávajúcich hlučných prejavov malých detí, aby ste nerušili ostatných návštevníkov a zvážili prerušenie alebo ukončenie pobytu v sále;
 5. Pri neplnoletom návštevníkovi bez sprievodu zákonného zástupcu alebo inej plnoletej osoby berie KHaP vo svojich priestoroch za neho zodpovednosť len v rozsahu ako za plnoletých návštevníkov.

 
III.  Osobitné pokyny pre návštevníkov v individuálnych, hromadných a školských exkurziách:

 1. Za individuálnu, hromadnú a školskú exkurziu sa považuje program, ktorého náplň si môže zostaviť objednávateľ na základe odporúčania lektora alebo podľa ponuky zverejnenej na webovom sídle KHaP planetarium.sk, jeho časový rozsah je obvykle najviac 2 hodiny a čas konania si dohodne pri objednávaní najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným termínom. V čase zvýšeného záujmu o termíny najmä pre školské exkurzie je potrebné zvážiť výrazne skoršie objednanie termínu;
 2. Hodnota vstupného za individuálnu exkurziu s počtom návštevníkov 1 až 6 je paušálna podľa platného cenníka vstupného, hodnota vstupného pre hromadné exkurzie s počtom 7 a viac osôb je podľa počtu osôb a kategórie platného cenníka vstupného a za školskú exkurziu je hodnota vstupného pre organizovanú skupinu z materskej, základnej, strednej a vysokej školy podľa platného cenníka vstupného a počtu žiakov v exkurzii, pričom na každých 10 neplnoletých žiakov má 1 plnoletá osoba zabezpečujúca pedagogický dozor vstup voľný;
 3. Optimálny čas príchodu návštevníkov exkurzie je 15 minút pred objednaným termínom. Zrušenie objednanej exkurzie alebo omeškanie spôsobené dopravnými či inými komplikáciami o viac ako 15 minút od objednaného termínu nám čo najskôr avizujte na tel. č.: 045/6700 888;
 4. Priebeh exkurzie, presuny do jednotlivých sál a ostatných priestorov KHaP sa riadia podľa pokynov zamestnancov KHaP. V prípade akejkoľvek požiadavky obsahového či organizačného charakteru sa zodpovedná osoba alebo ktorýkoľvek návštevník z exkurzie môže na neho obrátiť;
 5. Počas celého pobytu exkurzie s neplnoletými návštevníkmi v priestoroch KHaP je za nich zodpovedný a stále v dostatočnom počte prítomný pedagogický dozor či sprevádzajúci plnoletí návštevníci, ktorí zabezpečia, aby  miera  vzájomnej komunikácie účastníkov exkurzie v čase pred, počas a po exkurzii neprevyšovala prijateľnú hlučnosť, ktorá by narušovala priebeh programu ostatných exkurzií v KHaP;
 6. Rozsah obsahovej náplne školskej exkurzie môže predstavovať až dve hodiny (hodinu pri exkurzii s materskou školou), preto si na pobyt v priestoroch KHaP vyčleňte dostatočnú časovú rezervu na nutné prestávky na osobnú hygienu, občerstvenie, nákup metodického materiálu a pod.

 

V Žiari nad Hronom, 15. 3. 2022

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21/A
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk